OF LOVE AND LIFE
DE AMOR E VIDA


A bilingual book, in English and Gallego, of poems and original prints. This link contains all the prints and many of the poems.

Un libro bilingüe, en inglés e galego, de poemas e gravados orixinais. Este ligazón contén tódolos gravados e moitos dos poemas.

Haz clic en la foto para acceder
Click on the picture to access

John Collier, 1887 Atkinson Art Gallery, Southport, England.
LILITH

A work for music theatre in English and Spanish. This link contains selected passages in English, Spanish, and Gallego.

Una obra de teatro musical en ingles y castellano. Este enlace contiene pasajes seleccionados en ingles, castellano, y gallego.

Haz clic en la foto para acceder
Click on the picture to access
GALICIA

Selected poems about Galicia and its people, in English, Spanish, and Gallego.

Poemas seleccionados acerca de Galicia y los gallegos, en inglés, castellano y gallego.

Poemas seleccionados acerca de Galicia e os galegos, en inglés, castelán e galego.

For a galician
Para un gallego
Para un galego
Mosaic
Mosaico

The St. John
O San Xoán

The Guard House
A Garita

Sonnet
Soneto

The Nymph
A ninfa
SONGS OF JOY & SORROW
CANCIÓNS DE ALEGRÍA E TRISTEZA


Selected poems in English, Spanish, and Gallego.

Poemas seleccionados en ingles, castelán, e galego.

Mockingbird
O Sisonte
Iguazu
Iguazú

Unlove
No amor
Non amor

No Fiery,
Bloody Phoenixes

Polemic
Polemico


SONGS OF MY CHILDHOOD
CANCIÓNS DA MIÑA INFANCIA


Selected poems in English and Gallego.

Poemas seleccionados en ingles e galego.

Impure Corn
Wings of Cricket Song

Gran impuro
Asas da canción cigarreira
An as of yet unfinished poem about my singing aspirations. PRETEND DIVA

An as of yet unfinished poem about my singing aspirations.

Haz clic en la foto para acceder
Click on the picture to access